Terms of Use / Gebruiksvoorwaarden

Aansprakelijkheid

De Doorgeefwinkel heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De doorgeefwinkel staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. De Doorgeefwinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van de op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of om welke dan ook niet beschikbaar zijn, of niet behoorlijk functioneren van de website.

Copyright

Deze site is ontwikkeld in opdracht van De Doorgeefwinkel. Het materiaal op de website, inclusief beeld en tekst, mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of doorgegeven, anders dan voor eigen, persoonlijk, niet commercieel thuisgebruik. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan Doorgeefwinkel West of haar toeleveranciers. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de Doorgeefwinkel West. Voor ieder ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van Communicatie van de Doorgeefwinkel vereist. De afdeling Communicatie is bereikbaar voor tips of vragen via het contactformulier.

Privacy

Gegevens die je via deze site aan ons verstrekt worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Jouw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten en jouw gegevens worden niet langer bewaard dan dat doel rechtvaardigt.

Wat gebeurd er met persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw e-mailadres, jouw naam en eventueel jouw telefoonnummer om jouw reactie te beantwoorden. Als het om een informele vraag gaat worden jouw e-mail en het antwoord niet bewaard. Gaat het om een formele kwestie (zoals een bezwaarschrift), dan worden zowel de mail als het antwoord gearchiveerd. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor je ze hebt achtergelaten.